மீன்கள்

  • அலங்கார வண்ண மீன்கள் இனப்பெருக்கம் ஓர் பார்வை

    வளர்ப்பு மீன்கள் இனப்பெருக்கத் தன்மையைப் பொறுத்து இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை முட்டையிடுவன மற்றும் உள்பொரி முட்டையிடுவன.முட்டையிடும் மீன்கள் பாதுகாப்பாக குறிப்பிட்ட இடங்களில் முட்டையிடுபவை, முட்டையைப் புதைத்து…

    Read More »
Back to top button
error: Tamil Pets !!